Regulamin serwisu internetowego bluneral.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego BLUNERAL dostępnego pod adresem internetowym www. bluneral.com (dalej „Serwis”), który jest prowadzony przez Bluneral Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Zalesiu Górnym (05-540), ul. Biedronki 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629350, NIP: 1231321584, REGON: 365013942.
 3. Serwis internetowy BLUNERAL.COM umożliwia wyszukiwanie i porównywanie ofert usług pogrzebowych oraz kojarzenie i komunikację Użytkowników z wybranymi zakładami pogrzebowymi w celu zawarcia umowy o usługi pogrzebowe (przedmiot Serwisu).
 4. Użytkownicy mogą skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem:
  1. Tel: +48 22 230 26 20
  2. e-mail: kontakt@bluneral.com
  3. listownie: ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa
  4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

II.DEFINICJE:

 1. Serwis – Serwis internetowy BLUNERAL Usługodawcy dostępny pod adresem: www.bluneral.com.
 2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 i 2 rozdziału I.
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego BLUNERAL.
 6. Zakład pogrzebowy – przedsiębiorca lub osoba fizyczna wykonująca zlecenie w zakresie szeroko pojętych usług pogrzebowych. Zakłady pogrzebowe otrzymują za pośrednictwem Serwisu zamówienia wysłane przez Użytkowników.
 7. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi złożenie zamówienia. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie nie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
 8. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
 9. Produkty – towary związane z pochówkiem, w tym trumna, kwiaty, wiązanki etc., które stanowią element oferty usługi pogrzebowej.
 10. Obszar działania Serwisu – terytorium Polski.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są następujące usługi świadczone przez Usługodawcę:
  1. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika,
  2. Przetwarzanie Formularzy,
  3. Udostępnienie Użytkownikom platformy komunikacyjnej
  4. Prezentacja ofert usług pogrzebowych
  5. Prezentacja profili zakładów pogrzebowych
  6. Wyszukiwarka zakładów pogrzebowych z aktywną mapką

III.WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Usługodawca umożliwia zamówienie oraz wykonanie Usługi.
 2. Usługodawca może wyłączyć możliwość zamówienia określonych Usług w zależności od wyboru przez Użytkownika miejsca pochówku, w szczególności czynności; rezerwacji, dokonania opłat cmentarnych, ustalenia daty pogrzebu. Usługodawca zamieszcza na stronach informacyjnych listę Cmentarzy, która podlega w ww. zakresie wyłączeniu (zakres wyłączenia korzystania z Usług).
 3. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Produktach lub usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
 5. Użytkownicy mają dodatkowo możliwość:
  1. Otrzymywać formularze w celu upoważnienia Zakładu pogrzebowego do załatwienia formalności niezbędnych do realizacji Usługi,
  2. Przeglądać udostępnione przez Usługodawcę poradniki i materiały edukacyjne.
 6. Wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika powinny zawierać pełne i rzetelne dane niezbędne do realizacji Usługi.
 7. Zamówione Produkty mogą nieznacznie różnić się od ich wizerunków przedstawionych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności mogą występować różnice dotyczące kształtu lub koloru w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze komputera.
 8. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawołują do aktów przemocy,
  7. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 9. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

V. PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, w tym porównywanie ofert, komunikacja pomiędzy Użytkownikiem, a Zakładem pogrzebowym jest bezpłatna.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nawiązać kontakt z Zakładem pogrzebowym i zamówić odpłatne Usługi pogrzebowe. Wskutek zamówienia Usługi pogrzebowej dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Zakładem pogrzebowym.
 3. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Rozliczenie za Usługi Pogrzebowe będzie następować bezpośrednio pomiędzy Domem Pogrzebowym a Klientem.

VI. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Usług elektronicznych świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę. Reklamacje dotyczące Usług pogrzebowych należy składać bezpośrednio w Zakładzie pogrzebowym. Reklamacje na Usługi pogrzebowe rozpatruje Zakład pogrzebowy. W przypadku, gdy Użytkownik skieruje reklamację na Usługi pogrzebowe do Serwisu, reklamacja zostanie przekazana do właściwego Zakładu pogrzebowego. Usługodawca nie odpowiada za rozpoznanie reklamacji przez Zakład pogrzebowy.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację na Usługi Serwisu, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 5. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  3. drogą telefoniczną.
 9. Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
  1. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  3. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Usług elektronicznych świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o usługi pogrzebowe może być złożone przez Użytkownika bezpośrednio w Zakładzie pogrzebowym. Zakład pogrzebowy ma obowiązek pouczyć Użytkownika o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych może zostać przekazane Usługodawcy z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie w Rozdziale I. w pkt. 2.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.

VIII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych Usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.
 3. Usługodawca nie jest stroną Umowy o usługi pogrzebowe. Wszelką odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pogrzebowej ponosi wyłącznie Zakład pogrzebowy, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę..
 4. Zastrzegamy, że niedostarczenie niezbędnej dokumentacji przez Użytkownika, w tym pisemnych upoważnień oraz procedury, związane z ceremonią pogrzebową oraz pochówkiem, które są zależne od podmiotów innych niż Usługodawca lub Zakładu pogrzebowego, mogą mieć wpływ na termin realizacji Usługi wyznaczony za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu BLUNERAL.COM bez zgody Użytkownika.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: kontakt@bluneral.com